Závěrečný účet obce Trotina za rok 2017

10.04.2018 09:56

Obec Trotina zveřejňuje v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce, který byl schválen Zastupitelstvem obce Trotina dne 9. 4. 2018 usnesením 9.04.2018/4. Součástí schváleného závěrečného účtu jsou následující dokumenty:

Závěrečný účet obce.pdf (461501)

FIN 2-12M 122017.pdf (483749)

Rozvaha 122017.pdf (571070)

Výkaz zisku a ztráty 122017.pdf (491998)

Příloha 122017.pdf (713103)

Inventarizační zpráva za rok 2017.pdf (533544)

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2017.pdf (607879)