Vítejte na stránkách obce Obec Trotina.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
obrázek nenalezen
obrázek nenalezen
Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad

Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad

 • začíná v - končí v

Výzva k podání

Ohlášení k místnímu poplatku za odpad (formulář na konci textu jako příloha)

Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území obce Trotina,

jak již bylo avizováno, k 31.12.2021 skončí současný systém odpadového hospodářství. Změnu je nutné zavést v souvislosti s novým zákonem o odpadech. Dle nové právní úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad, přičemž smluvní úhrada za známky již nebude možná.

Obec Trotina zavádí na základě rozhodnutí zastupitelstva obce  místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci . Platí se za množství vyprodukovaného odpadu podle zvolené kapacity sběrné nádoby.

Od roku 2022 tedy nebude možné pokračovat ve „známkovém smluvním systému“, který u nás v současné době funguje. Pokud by tak obec činila, jednala by v rozporu se zákonem. Zastupitelstvo obce vydalo dne 22.11.2021 zcela novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za komunální odpad, a to s účinností k 1. lednu 2022. Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Výše poplatku bude záviset na množství vyprodukovaného odpadu, proto bude nutné co nejvíce třídit. Plátcem poplatku je buď společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatníkem je buď fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku (místo, kde žije, kde se zdržuje, kde má majetek). Tento způsob motivuje k menší produkci odpadu a k třídění, protože výše poplatku v určité míře odpovídá množství vyprodukovaného odpadu.

Bude zavedena jednotná četnost svozů při frekvenci: 1 x měsíc (tj. 13 x rok) a 1 x 2měsíce (6 x rok – doporučeno pro rekreanty). Proto apelujeme na vhodně zvolenou velikost nádoby pro každou domácnost, kterou si vlastník zajistí sám. Možnosti jsou 110 l, 120 l, 240 l .

Nemovitost, která je celoročně mimo svozovou trasu – Končiny (svozová firma tam nezajede), bude moci na místo známky na nádobu využít pytle (označené). Tyto nemovitosti budou jasně určeny číslem popisným.

Ceny na rok 2022 - četnost svozů 1x měsíc (13 x rok), cena 0,80 Kč/l odpadu, velikost nádoby si zvolí každý sám

Nádoba 110 l (plechová

Nádoba 120 l (plastová)

Nádoba 240 l (plastová)

1 nemovitost/domácnost

1 nemovitost/domácnost

1 nemovitost/domácnost

1 144 Kč

1 248 Kč

2 496 KčCeny na rok 2022 - četnost svozů 1x dva-měsíce (6 svozů za rok), doporučeno pro rekreanty. Cena 0,80 Kč/l odpadu, velikost nádoby si zvolí každý sám

Nádoba 110 l (plechová

Nádoba 120 l (plastová)

Nádoba 240 l (plastová)

1 nemovitost/domácnost

1 nemovitost/domácnost

1 nemovitost/domácnost

528 Kč

576 Kč

1 152 Kč


Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu (Končiny)

Pytel – domluva na OÚ TrotinaPokud bude nemovitost/domácnost potřebovat více nádob, musí si i na každou další opatřit známku v ceně ročních vývozů.

K poplatku se pomocí formuláře OHLÁŠENÍ k místnímu poplatku přihlásí všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území obce nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt, apod.). Jen pro upřesnění, většina z vás nepocítí téměř žádnou změnu, protože již dnes využíváte pro svoji domácnost popelnici na odpad, na kterou si každý rok kupujete známky. Nově zaplatíte obci poplatek, za který dostanete roční známku na popelnici. Proto se změny neobávejte.

Všichni občané a všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území obce Trotina nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt, apod.) bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt, budou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře ohlášení k místnímu poplatku. 

Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny nemovitosti. V praxi to znamená, že na 1 domácnost (RD, RO, byt apod.) připadne 1 nádoba na odpad (popelnice) a zároveň povinnost úhrady místního poplatku za každou nádobu (každou nemovitost, ať je obývaná nebo není).

Povinnost úhrady místního poplatku se vztahuje i na poplatníky (vlastníky RD, RO, bytových jednotek atp.), kteří nádobou disponovat nebudou. Minimální základ poplatku činí 60 litrů na 1 bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc.

Základem poplatku je objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků (popelnic) pro každou nemovitou věc na kalendářní měsíc.

V případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba, odvádí se poplatek za minimální základ, kterým je 60 litrů/měsíc.

Pokud není pro nemovitou věc objednán žádný soustřeďovací prostředek, odvádí se minimální základ za každou osobu, která má v nemovitosti bydliště.

Nové odpadové známky budou vydávány ohlášeným plátcům od 15.12.2021 do konce ledna 2022.

Osoby fyzické podnikající nebo právnické, nebudou do obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní smlouvu se spol. Marius Pedersen a.s. (odpad z podnikatelské činnosti). Tuto skutečnost doloží obci kopií smlouvy, nebo čestným prohlášením. Stejným způsobem si zařídí i svoz tříděného odpadu.

Sledujte prosím stránky obce a vývěsní tabule. Formulář „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU - Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ je k dispozici na obecním úřadě, nebo na webových stránkách obce

Vyplněné OHLÁŠENÍ prosím podejte na Obecní úřad Trotina nejpozději

do 20.12.2021 (včetně).

Informace na tel. 725081225

Ještě pár slov a čísel k odpadovému hospodaření v naší obci

Obec Trotina doposud z velké části (cca 65%) dotuje odpadové hospodářství. Za obcí jde celý tříděný odpad, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Doposud si občané přispívali pouze na svoz svého komunálního odpadu a na těchto nákladech se přímo nepodíleli. I po zavedení nových poplatků bude obec na odpad doplácet, jen se snažíme systém nastavit tak, aby to nebylo v takové výši.

Náklady za rok 2020, které hradila obec:

Tříděný odpad rok 2020

38 652 Kč

Velkoobjemový odpad – 2x rok 2020

15 079 Kč

Nebezpečný odpad – 2x rok 2020

6 140 Kč

Celkem

59 871 Kč

Třídící sleva (závisí na množství vytříděného odpadu)

20 000 KčNejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne

Tímto heslem se musí začít řídit i města a obce, pro které dosud snížení množství komunálního odpadu nebylo prioritou. Do roku 2030 musí totiž ČR recyklovat o třetinu více odpadu, než v současné době. Ve stejném roce také začne platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Zákonodárci stanovili tyto cíle v novém zákoně o odpadech, který vstoupil v účinnost od 1. ledna 2021.

Stanovení poplatku je výhradně záležitostí obce (většina obcí systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje a občané neplatí plné náklady), ale pokud bude obec snižovat množství odpadů, které směřují na skládku, pak bude moci využít tzv. třídicí slevu, kterou nový zákon o odpadech přináší. Nastavena je tak, aby se obce zaměřily na třídění a nebyly ony samy, ani jejich obyvatelé dotčeny zvýšením skládkovacího poplatku.

Na třídicí slevu dosáhnou všechny obce?

V souladu s evropskými recyklačními cíli nový odpadový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1 000 Kč, v roce 2025 na 1 500 Kč až na 1 850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí podle Ministerstva životního prostředí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu. Třídicí sleva je novým nástrojem na snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky. Nastavena je podle množství odpadů uložených na skládky za rok na obyvatele. Dosáhnou na ni všechny obce, ale bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu budou v daném roce čerpat. Každá obec na začátku roku ví, jaké množství odpadu bude moci v daném roce na skládku uložit za sníženou sazbu. V roce 2021 je na obyvatele limit 200 kg uložených komunálních odpadů na skládky. V roce 2022 to bude 190 kg/obyvatele a v dalších letech se množství dále postupně snižuje. Je na obcích, jakým způsobem budou slevu čerpat, ale budou muset mít jasný přehled o tom, kolik odpadů na skládky uložily a v okamžiku překročení limitu začít aplikovat standardní sazby, které určuje zákon. Sleva se uplatňuje na příslušný rok. Do vyčerpání množství odpadů ukládaného na skládky bude obec platit za komunální odpad 500 Kč/t.

Pro naši obec to znamená, že abychom dosáhli v tomto roce na třídící slevy, musíme mít maximálně 18,6 tun směsného odpadu za rok 2021. Při snižování množství kg na občana a stejném počtu obyvatel, by to v roce 2029 mělo být 12,5 tuny. K tomu, abychom měli co nejméně směsného komunálního odpadu přispěje JEN OMEZENÍ ODPADŮ JAKO TAKOVÝCH A DOBRÉ TŘÍDĚNÍ.

 Je důležité, aby občané co nejvíce odpad třídili. Svým odpovědným přístupem k třídění komunálního odpadu mohou občané ovlivnit výši nákladů za provoz systému nakládání s odpady, které se promítají do poplatku za odpad. Zodpovědným tříděním umožní obci využít tzv. třídící slevu a tím podpoří snížení nákladů na svoz a likvidaci odpadu, díky čemu se nebude zvyšovat poplatek za odpady.

Formulář zde: 

Obec
Obyvatelé obce Trotina

Novinky z obce a Obyvatel obce Trotina

 • Petr Karabin

Czech Point

Czech Point a služby OÚ Trotina

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z živnostenského rejstříku
Obec
 • Petr Karabin

Odpady

Tříděný odpad - plast, papír, sklo, kovové obaly, bio, jedlý olej

V obci Trotina třídíme: plasty, papír, sklo, kovové obaly, bioodpad. Prosíme, abyste vždy co nejvíce sešlapaly obaly, PETky, kartony od krabic, konzervy, aby se kontejnery vyvážely s plným obsahem vytříděné suroviny a ne vzduchu. DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!

Obec
 • Petr Karabin

Úřad
Obec