Vítejte na stránkách obce Obec Trotina.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace o obci Trotina

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Trotina

2. Důvod a způsob založení

Obec Trotina jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce - min. 5 členů

- Kontrolní výbor - 3 členové

- Finanční výbor - 3 členové


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Trotina, Trotina čp. 48, 544 01

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Trotina, Trotina čp. 48

4.3  Úřední hodiny

Pondělí : 18 - 19 hodin

4.4  Telefonní čísla

tel.: 00420 725081225 (starosta)

4.5  Číslo faxu

obec nemá fax

4.6  Adresa internetové stránky

 www.obec-trotina.cz

4.7  Adresa e-podatelny

trotina.urad@tiscali.cz

4.8  Další elektronické adresy

Datová schránka: 8q3a9fw

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Hlavní činnost: 10023601/0100

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. Identifikační číslo

(IČ) 00278351

7. Daňové identifikační číslo

(DIČ) CZ00278351

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Informace o rozpočtu a rozpočtových opatřeních jsou zveřejňovány na úřední desce.

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.


Způsob pro podání žádosti:

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Trotina
Trotina čp. 48
544 01


b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách v pondělí od 18:00 do 19:00. 

c) Přes elektronickou podatelnu na email trotina.urad@tiscali.cz

11. Předpisy

11.1  Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2  Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce:

Web > Úřad > Obecní vyhlášky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12.  Úhrady za poskytování informací

12.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Trotina nemá vypracovaný sazebník úhrad za poskytování informací

12.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

13.  Licenční smlouvy

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

13.1 Vzory licenčních smluv

14.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Web > Úřad > Výroční zprávy a info dle z. 106/1999Sb.

publikováno: 8. 11. 2022 13:58, OI Developer