Vítejte na stránkách obce Obec Trotina, chcete si nastavit zobrazení:

Územní plán

Vážení spoluobčané, zde najdete informace k územnímu plánu Trotina:

ÚZEMNÍ PLÁN TROTINA BYL SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, POSKYTNUTÍM DOTACE V R. 2013.

25. SRPEN 2016 - VYÚČTOVÁNÍ KRAJSKÉ DOTACE A ZASLÁNÍ MATERIÁLŮ NA KRAJ.

VÝKRESY A TEXTOVOU ČÁST NAJDETE V ZÁLOŽCE OBECNÍ ÚŘAD - ÚZEMNÍ PLÁN.

23.KVĚTEN 2016 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN TROTINA

Na schůzi zastupitelstva, konané dne 16.5.2016, byl územní plán Trotina jednohlasně ověřen a vydán. Na základě tohoto schválení byla vydána veřejná vyhláška oznámení opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN TROTINA.

S vydaným opatřením obecné povahy včetně všech příloh se lze seznámit po
dobu 15- ti dnů tj. od 24. 5. 2016 do 7. 6. 2016 na MěÚ Dvůr Králové nad Labem,
odboru výstavby a územního plánování, náměstí T.G.M. 38, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem nebo na ObÚ Trotina, Trotina č. p. 48, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Uvedené opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejnou vyhláškou.viz. také:
  up-trotina-oznameni-oop.pdf (68 kB)

16. KVĚTEN 2016 - VYDÁNÍ ÚP TROTINA -

  • usnesení 16.5.2016/5: Zastupitelstvo obce Trotina vydává územní plán Trotina, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

15. LEDNA 2016 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh územního plánu Trotina (oznámení o zahájení řízení a konání opakovaného  (v pořadí druhého) veřejného projednání)

Opakované veřejné projednání se bude konat dne 29.2.2016 na MěÚ
Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G.M. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v zasedací
místnosti starosty (m.č. 223)  od 10:00 hodin.

Bližšíinformace v příloze:
  6238-2016-ruup-trotinaoznameni-opakovaneho-verejneho-proje.pdf (399 kB)

2. SRPNA 2015 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh územního plánu Trotina (oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání)

  verejne-projednani-up-trotina.pdf (97 kB)

Vážení spoluobčané, na tomto odkaze najdete Návrh územního plánu Trotina a projektovou dokumentaci:

https://www.mudk.cz/cz/radnice/uredni-deska/uredni-deska/mestsky-urad-dvurkralove-
nad-labem/vup-odbor-vystavby-a-uzemniho-planovani/12601.html

V papírové formě je návrh územního plánu Trotina na obecním úřadě Trotina, č.p. 48.
nebo na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odboru výstavby a územního plánování, náměstí
T.G.M. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v místnosti č.351.
Veřejné projednání návrhu územního plánu Trotina se koná dne 6. 8. 2015 na MěÚ
Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G.M. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v zasedací
místnosti starosty (m.č. 223) od 10:30 hodin.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávnění investoři a
zástupci veřejnosti mohou podat námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky
a připomínky se uplatňují písemnou formou na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad
Labem, odbor výstavby a územního plánování, náměstí T.G.M. 38, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem.
Ve stejné lhůtě dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, k částem řešení,
které byly od společného jednání změněny, uplatní stanoviska.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

27.ČERVNA 2014 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh územního plánu Trotina – společné jednání

26841-2014_Ruup_Trotinaoznameni_spolecneho__jednani.pdf (131,7 kB)

Společné jednání je určeno Kraji, Obci Trotina, dotčeným orgánům a sousedním obcím. Veřejnost je vyloučena.

ALE POZOR! Každý občan může připomínkovat Návrh ÚP Trotina a sice:

"Do 30 dnů ode dne doručení" (dnem doručení je myšleno 15 dnů od vyvěšení veřejné vyhlášky - vyvěšena 27.6.2014),  "může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Ke stanoviskům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se
nepřihlíží.
Stanoviska a připomínky se uplatňují písemně na adresu: Městský úřad Dvůr
Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP, náměstí T.G.M. 38, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem."

23. LEDNA 2014 - SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TROTINA NA ŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TROTINA 

4.listopadu 2013 - byl zaslán k vyvěšení návrh zadání ÚP Trotina. 

Prosím občany, aby si přečetli přiložené soubory a pokud mají zájem, tak uplatnili své připomínky (formulář najdete pod tímto bodem - datum 8. 9. 2013)

Oznámení návrhu zadání ÚP Trotina.pdf (134828)

ZADANI__UP_Trotina.pdf (204588)

8.září 2013 - FORMULÁŘ K uplatnění připomínek

Prosím občany a majitele pozemků, kteří chtějí podat připomínku k využití jejich pozemků při zpracování územního plánu Trotina, aby tak učinili na předepsaný formulář, který najdete  níže. Tyto vyplněné formuláře pošlete po zveřejnění "návrhu zadání územního plánu Trotina" na úřední desce OÚ Trotina přes podatelnu MěÚ Dvůr Králové n.L., k rukám Ing. Martina Rudolfa, vedoucího odboru výstavby a územního plánování.

Ing. Martin Rudolf - vedoucí odboru výstavby a územního plánování, MěÚ DK

náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 54417

Prosím sledujte úřední desku OÚ Trotina. Návrh zadání bude vyvěšen i na elektronické desce. Po zveřejnění zadání má každý 30 dnů k podání připomínky.

Příloha 1): Formulář k uplatnění připomínky pro "zadání" územního plánu

Formulář - uplatnění připomínky k ÚP Trotina.odt (13,6 kB)

Formulář zašlete přesně podle instrukcí uvedených v Oznámení návrhu zadání ÚP Trotina viz. výše.

aktualizováno: 1. 1. 2020 00:00, Martin Stránský

Novinky z obce

  • začíná v - končí v

Výměna vodoměrů u vybraných nemovitostí 1.10.2021

V pátek 1.10.2021 proběhne výměna vodoměrů v nemovitostech čp.: 1,2,3,8,9,12,16,17,18,19,22,23,25,31,33,36,37,38,44,45,46,48,50,51,65, cvičák (bývalá drůbežárna)

Obec
Obyvatelé obce Trotina
  • Mgr. Jana Saifrtová

Vodovod Trotina<br>

Kalkulace vodného na rok 2021 (od 1.1. - 31.12.2021)

Zastupitelstvo obce Trotina na své schůzi 15.12.2020 odsouhlasilo cenu za vodné:

Pohyblivá částka: 30,- Kč/m3

Pevná částka: 250,- za přípojku

Obec
  • Mgr. Jana Saifrtová
  • 119
Hledá se fenka Bublina - čipovaná s obojkem

Hledá se fenka Bublina - čipovaná s obojkem

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou. V neděli 1.8. okolo 21. hodiny se nám v obci Zábřezí -Řečice ztratila fenka jménem Bublina.
Byla u nás na hlídání- majitelé jsou na dovolené. Zřejmě si u sousedů spletla auto, myslela si, že jsou to její majitelé a běžela za ním. Naposledy byla snad viděna včera ráno v Hořiněvsi. Je hodná k lidem i ostatním zvířatům, je očipovaná, očkovaná a na krku by měla mít obojek se známkou. Touto cestou bych Vás chtěla požádat, pokud se fenka ve Vaší obci objeví, zda byste nás kontaktovali emailem R.Mazakova@seznam.cz nebo telefonicky na 603 239 461. Pokud máte možnost, prosím také o informování ostatních občanů obce.
Předem děkuji za Váš čas a ochotu pomoci.
S pozdravem
Radka Mazáková

Obec
Obyvatelé obce Trotina
  • začíná v - končí v

Čtvrtek - Prodloužena uzavírka komunikace do Končin do 17 hodin

Dnes je uzavírka prodloužena do 17 hodin kvůli schnutí povrchu. Zítra bude normální provoz. Prosím jezděte dnes i v následujících dnech pomalu, aby se povrch nevytrhal.

Obec
Úřední Deska
Obyvatelé obce Trotina